Pravila nagradnih iger

Organizator nagradne igre “Oddaj svoj email naslov in sodeluj v žrebu” (v nadaljevanju »nagradni natečaj«) je podjetje EGGOGLOW d.o.o., Ob železnici 23, 2250 Ptuj, Slovenija, ID za DDV SI 77064747 (v nadaljevanju »organizator«).

2. Namen nagradnega natečaja

Namen nagradnega natečaja je promocija blagovne znamke eggo - infinity glow ®, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja na področju Republike Slovenije in Evropske Unije.

3. Trajanje nagradnega natečaja

Nagradni natečaj traja od dne 22. 7. 2021 do dne 31. 8. 2021 do 23.59 na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, kakor je podrobneje navedeno spodaj. Organizator si pridržuje pravico, da izvede več ali manj objav nagradnega natečaja od predvidenih.

4. Sodelovanje v nagradnem natečaju

Za privolitev sodelovanja v nagradnem natečaju se šteje, če posameznik izpolni pogoje iz točke 6 tega pravilnika.

Na tak način se posameznik strinja tudi z namenom in obsegom zbiranja osebnih podatkov.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

Nakup pri podjetju EGGOGLOW d.o.o. ni pogoj za sodelovanje.

V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradnega natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja izključeni s strani organizatorja.

5. Preklic sodelovanja v nagradnem natečaju

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradnega natečaja prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov hi@eggoglow.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

6. Potek nagradnega natečaja

V nagradnem natečaju udeleženec sodeluje na način, da v skladu s pravili pod to objavo nagradnega natečaja na Facebook strani eggoglow opravi zahtevano nalogo (izpolni podatke z imenom in e-poštnim naslovom), s čemer tudi sprejme splošne pogoje sodelovanja v tej nagradni igri.

Posamezen udeleženec lahko v nagradnem natečaju sodeluje le enkrat.

7. Izbor nagrajencev

Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali v skladu s temi pravili, v roku desetih delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja po principu žreba izbrala 3 nagrajence.

Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo izbor nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

8. Nagrade

Organizator bo v nagradnem natečaju podelil tri (3) nagrade, in sicer eggo - sonično napravo za čiščenje obraza (1x v roza, 1x v modri in 1x v turkizni barvi), v vrednostni 62 EUR z DDV (na kos).

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe.

9. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po zaključku nagradnega natečaja z objavo uporabniških imen s Facebooka ter imena na spletni strani www.eggo.si. Ob tem jih bo organizator tudi pozval naj nagrajencem na elektronski naslov hi@eggoglow.com pošljejo sporočilo s svojim naslovom, na podlagi katerega jim bo organizator nagrado poslal z dostavno službo.

V primeru, da se nagrajenec v roku treh delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradnem natečaju in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Prav tako se nagrajenec odpoveduje nagradi v kolikor ne pošlje popolnih podatkov, ki so od njega zahtevani za namen pošiljanje nagrade.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na spletni strani www.eggo.si.

10. Obdavčitev nagrad

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve glavnih nagrad, ki so predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 €. V skladu z navedenim se strinjajo, da bodo v primeru, da bodo izžrebani kot nagrajenci v tej nagradni igri, upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2 izplačevalcu nagrade (organizatorju nagradne igre) posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku treh delovnih dni od objave nagrajencev.

V kolikor nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Organizator bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado (kot npr. stroške prevzema nagrade, prevoza, ipd.), nosi nagrajenec sam.

11. Varovanje osebnih podatkov

Nagradni natečaj ni na nikakršen način povezan, sponzoriran, podprt ali organiziran s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradnem natečaju, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd.

Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator.

Za vsa vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov hi@eggoglow.com.

Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

izvedbe nagradnega natečaja skladno s temi splošnimi pogoji; - obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;

objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;

podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov hi@eggoglow.com.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradnem natečaju na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega natečaja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradnega natečaja, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in če je to potrebno, tudi na druge načine.

V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Izključitev iz nagradnega natečaja

V primeru kršitve navedenih pravil nagradnega natečaja si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradnega natečaja brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradnem natečaju uporabljale nezakonite pripomočke ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradnega natečaja, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradnega natečaja, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradnim natečajem rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s tem nagradnim natečajem, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradnem natečaju udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradnega natečaja, ki so objavljeni na spletni strani eggo - infinity glow ®. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradnega natečaja. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na spletni strani eggo - infinity glow ®.

V Ljubljani, dne 22. 7. 2021